Podmínky užívání mobilní aplikace

Tyto podmínky užívání mobilní aplikace (dále jen „Podmínky aplikace“) upravují užívání mobilní aplikace 93mins.Ujednání dle těchto podmínek je uzavřeno mezi naší společností a vámi jako koncovým uživatelem.

Kontaktní údaje naší společnosti:

Sportsview s.r.o.

se sídlem: Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 08393737

DIČ: CZ08393737

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 318288

Adresa pro doručování: Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

Telefonní číslo: +420 775 377 446

Kontaktní e-mail: info@93mins.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Dále v těchto podmínkách aplikace jsou používány některé níže definované pojmy:
 • uživatelem se rozumí fyzická osoba, která služby mobilní aplikace využívá;
 • podmínkami aplikace se rozumí tyto Podmínky užívání mobilní aplikace;
 • mobilní aplikací (nebo jenom „aplikací“) se rozumí mobilní aplikace 93mins;
 • naše společnost (nebo jen „my“) je společnost Sportsview s.r.o., IČO 083 93 737, se sídlem Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 318288;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obsahem se rozumí veškeré texty (včetně podmínek aplikace), fotografie, obrázky, videa, loga, názvy, jména, programové vybavení a další v mobilní aplikaci;
 • službou se rozumí základní služba;
 • smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi vámi a naší společností podle těchto podmínek aplikace, zejména může jít o smlouvu o poskytování služby verze bez reklam;
 • verze bez reklam se rozumí služba blíže uvedená v čl. 3.1 těchto obchodních podmínek;
 • základní služba umožňuje užívání obsahu a funkcí mobilní aplikace, včetně zobrazování vyskakovacích a bannerových reklam a která je určena pro všechny uživatele mobilní aplikace;
 • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Tyto podmínky aplikace upravují podmínky používání mobilní aplikace. Podmínkou pro používání mobilní aplikace je přijetí a dodržování těchto podmínek aplikace.
  • Pro užívání mobilní aplikace je třeba si mobilní aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store (dle operačního systému vašeho mobilního zařízení) a instalovat ji ve vašem mobilním zařízení. Upozorňujeme, že podmínkou pro využívání mobilní aplikace je přístup k internetu. Plně odpovídáte za volbu poskytovatele internetu; v případě nevhodného připojení neodpovídáme za ztíženou možnost užívání mobilní aplikace. Mobilní aplikaci můžete odinstalovat, a to způsobem stanoveným operačním systémem vašeho mobilního zařízení.
  • V mobilní aplikaci vám přinášíme denní zpravodajství ze světa fotbalu, zejména, nikoliv výlučně, aktuální články, výsledky fotbalových utkání, rozhovory s hráči, tabulky fotbalových soutěží a rozpisy televizních utkání.
  • V mobilní aplikaci naleznete sekci, kde jsou uvedeny orientační odhady ohledně možných výsledků fotbalových zápasů, či orientační odhady ohledně možného počtu gólů, které mohou v zápasech padnout. Při těchto odhadech vycházíme například z historických výsledků, či z veřejně dostupných informací ohledně aktuální formy jednotlivých týmů, či hráčů. Je nutné zdůraznit, že se jedná o pouhé ničím nezaručené orientační odhady, v žádném případě se nejedná o zaručené informace. Provozovatel za uvedené informace nijak neručí.
  • V mobilní aplikaci mohou být uváděny i sázkové kurzy sázkových kanceláří. Jedná se zejména o kurzy sázkových kanceláří ohledně fotbalových zápasů, případně se v aplikaci mohou objevit i kurzy sázkových kanceláří ohledně dalších sportovních událostí. Bližší informace ohledně sázkových kurzů sázkových kanceláří budou vždy uvedeny v sekci mobilní aplikace, kde budou kurzy sázkových kanceláří zveřejněny.Dále uvádíme, že Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
  • Informace v mobilní aplikaci jsou pouze orientační, včetně zobrazených kurzů. Provozovatel mobilní aplikace za správnost informací neručí.
  • Tato mobilní aplikace je pouze informačního charakteru a není spojena s provozem hazardních her.Provozovatel této mobilní aplikace nenabízí jakékoliv herní nebo hazardní služby, proto nedrží a nespravuje hráčské účty a nepodílí se jakýmkoliv způsobem na herních transakcích.
  • Provozovatel této mobilní aplikace nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené v souvislosti s používáním této mobilní aplikace. Provozovatel této mobilní aplikace dále nenese vinu za žádné případné ztráty plynoucí z hazardních her.
  • V mobilní aplikace vám nabízíme dvě verze jejího užívání. Používání mobilní aplikace v její základní verzi, která nabízí pouze základní služby (tj. bez objednání verze bez reklam), je bezplatné. Používání mobilní aplikace v její verzi bez reklam (AdsFree), je zpoplatněno.
  • Náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory si hradíte sami.
  • Náš právní poměr se řídí především následujícími dokumenty:
 • těmito podmínkami mobilní aplikace, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými v mobilní aplikaci;

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • občanským zákoníkem;
 • zákonem o ochraně spotřebitele (pouze pokud jste spotřebitelem).
  • Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.
  • Užíváním mobilní aplikace vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami aplikace.
  • V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek aplikace neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Pokud bude mobilní aplikace z důvodu technické chyby nedostupná nebo bude jinak omezeno její fungování, kontaktujte nás a my se pokusíme situaci vyřešit co nejdříve a k vaší spokojenosti.

 

 • Znění podmínek aplikace jsme oprávněni jednostranně změnit a doplňovat. V takovém případě budete o změně či doplnění podmínek aplikace informováni prostřednictvím e‑mailu alespoň 15 dní před nabytím účinnosti změn či doplnění podmínek aplikace. Pokud se změnou či doplněním podmínek aplikace nesouhlasíte, informujte nás o tom prostřednictvím e-mailu, a to dříve, než změna či doplnění podmínek aplikace nabude účinnosti. Pokud využijete svého práva dle předchozí věty, bude se náš vzájemný vztah nadále řídit původním zněním podmínek aplikace. Aktuální znění podmínek aplikace je vždy k dispozici v mobilní aplikaci.

 1. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE V ZÁKLADNÍ VERZI
  • Mobilní aplikace vám v základní verzi umožňuje přístup k mobilní aplikaci, přičemž umožňuje přístup k veškerému obsahu a funkcím mobilní aplikace (tj. základní služba). Konkrétní rozsah základních služeb bude uveden vždy v mobilní aplikaci.
  • Vezměte na vědomí, že vzhledem k tomu, že základní služby vám v základní verzi poskytujeme bezplatně, nemáte práva z vadného plnění dle občanského zákoníku ve vztahu k naší společnosti.
  • Vezměte na vědomí, že užívání mobilní aplikace můžete kdykoliv zrušit, a to jejím odinstalováním mobilní aplikace způsobem stanoveným operačním systémem vašeho mobilního zařízení.

 

 1. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE V PŘÍPADĚ ZAKOUPENÍ VERZE BEZ REKLAM (AdsFree)
  • V mobilní aplikaci si můžete zakoupit rovněž verzi bez reklam (AdsFree). Tato služba obsahuje kromě základních služeb i možnost využití mobilní aplikace bez zobrazování vyskakovacích a bannerových reklam, které pochází od společnosti Google AdMob. Je nutné upozornit, že reklamy, které nejsou od společnosti Google AdMob, ale pocházejí z jiných zdrojů, se vám mohou objevit i v případě aktivace služby bez reklam. Uvedená placená služba v podobě mobilní aplikace bez reklam (AdsFree) tedy slouží pouze k zablokování reklam od společnosti Google Admob. Konkrétní rozsah této služby bude vždy uveden v mobilní aplikaci.
  • Verze bez reklam funguje na principu opakovaného ročního předplatného. Po provedení platby za tuto službu podle pokynů uvedených v mobilní aplikaci, budete požádáni o autorizaci nastavení platby. Poté bude platba ve stejné výši probíhat v ročním intervalu bez nutnosti zadávání dalších údajů z vaší strany. Pokud budete chtít opakované platby předplatného ukončit, můžete nás o tom informovat prostřednictvím našeho kontaktního e‑mailu nebo přímo v rámci mobilní aplikace; přijetí vašeho požadavku neprodleně potvrdíme. Platba za další roční předplatné se vám již strhávat nebude. V případě, že po ukončení předplatného budete mít zájem o jeho znovuobnovení, je nutné provést novou autorizaci.
  • Verze bez reklam vám bude po zaplacení požadované roční částky předplatného aktivována nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí této částky na náš bankovní účet.
  • Cena za službu v podobě mobilní aplikace bez reklam zahrnuje i náklady spojené s jejím poskytnutím a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Celková výše ceny za využití služby v podobě mobilní aplikace bez reklam Vám bude vždy sdělena ještě před uzavřením smlouvy. Smlouva o poskytování služby verze bez reklam je uzavřena okamžikem uhrazení ceny ročního předplatného za tuto službu. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Vezměte, prosím, na vědomí, že odinstalováním mobilní aplikace dojde k zániku smlouvy o poskytování této služby. K zániku smlouvy o poskytování služby verze bez reklam dochází rovněž na základě vašeho oznámení o záměru ukončit opakované platby předplatného v souladu s odstavcem 3.2. podmínek aplikace, a to vždy k poslednímu dni ročního období, na které máte užívání verze bez reklam předplaceno. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud mobilní aplikaci odinstalujete (z jakéhokoliv důvodu) nebo pokud ukončíte předplatné v souladu s odstavcem 3.2. podmínek aplikace, nemáte právo na vrácení ceny verze bez reklam ani její poměrné části.
  • Cenu za službu v podobě verze mobilní aplikace bez reklam můžete uhradit bezhotovostně přímo v mobilní aplikaci. Cena verze bez reklam je splatná bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o poskytování služeb verze bez reklam. Váš závazek uhradit cenu verze bez reklam je splněn okamžikem připsání částky na náš bankovní účet. Souhlasem s těmito podmínkami aplikace nám udělujete souhlas s vystavením faktury elektronickou formou.

   

 • V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zaslužbu   v podobě verze mobilní aplikace bez reklam, nejsme povinni poskytnout Vám služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že jste již uhradili cenu (tedy došlo k uzavření smlouvy). V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že souhlasem s těmito podmínkami aplikace výslovně souhlasíte s poskytnutím služby verze bez reklam před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. Udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, pokud vám verze bez reklam již byla aktivována.

Pokud nechcete výše uvedený souhlas udělit, kontaktujte nás. V takovém případě vám budou služby verze bez reklam poskytnuty až po uplynutí 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud odstoupíte od smlouvy, s jejímž plněním jsme již začali, máme v souladu s § 1834 občanského zákoníku právo na poměrnou část sjednané ceny za službu verze bez reklam poskytnuté do okamžiku vašeho odstoupení od smlouvy.

 • Poskytnutou službu verze bez reklam máte právo reklamovat zejména z důvodů, že (i) neodpovídají smlouvě, (ii) neodpovídají popisu v mobilní aplikaci, (iii) netrvají po dohodnutou dobu, (iv) nebyly poskytnuty v dohodnutém termínu. O vadě poskytnutých službou verze bez reklam nás co nejdříve informujte prostřednictvím našich kontaktních údajů, nejpozději pak do 6 měsíců od jejich poskytnutí. Pokud vada verze bez reklam spočívá v tom, že vám nebyla aktivována, tuto verzi vám bez zbytečného odkladu aktivujeme. V ostatních případech reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů, pokud se nedohodneme jinak. Pokud bude reklamace shledána oprávněnou, máte právo zejména na poskytnutí náhradní služby verze bez reklam, dodatečné poskytnutí verze bez reklam, na slevu z ceny služby verze bez reklam, v případě podstatného porušení smlouvy z naší strany pak na odstoupení od smlouvy. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste vadu sami způsobili.

 1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
  • Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Stížností se následně budeme zabývat a pokusíme se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.
  • Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.(adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se našich služeb, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE
  • Obsah mobilní aplikace (texty včetně podmínek užívání, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo autorskými právy, či jinými právy dalších osob. Obsah naší společnosti a třetích osob nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele příslušných práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných v mobilní aplikaci.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 • Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do mobilní aplikace nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání mobilní aplikace nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání mobilní aplikace dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup do mobilní aplikace, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy v mobilní aplikaci může dojít k opuštění mobilní aplikace a k přesměrování do aplikací nebo na webové stránky třetích subjektů.

Tyto podmínky aplikace jsou platné a účinné od 20.2.2024