Podmínky užívání mobilní aplikace

Tyto Podmínky užívání mobilní aplikace upravují užívání mobilní aplikace 93mins.

Ujednání dle těchto podmínek aplikace je uzavřeno mezi naší společností a vámi jako koncovým uživatelem.

Kontaktní údaje naší společnosti:

Sportsview s.r.o.

se sídlem Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO 083 93 737

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 318288

Adresa pro doručování: Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

Telefonní číslo: 775 377 446

Kontaktní e-mail: sportsviewsro@gmail.com

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Dále v těchto podmínkách aplikace jsou používány některé níže definované pojmy:
 • uživatelem se rozumí fyzická osoba, která služby mobilní aplikace využívá;
 • podmínkami aplikace se rozumí tyto Podmínky užívání mobilní aplikace;
 • mobilní aplikací (nebo jenom „aplikací“) se rozumí mobilní aplikace 93mins;
 • naše společnost (nebo jen „my“) je společnost Sportsview s.r.o., IČO 083 93 737, se sídlem Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 318288;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obsahem se rozumí veškeré texty (včetně podmínek aplikace), fotografie, obrázky, videa, loga, názvy, jména, programové vybavení a další v mobilní aplikaci;
 • službou se rozumí základní služba a/nebo prémiová služba;
 • smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi vámi a naší společností podle těchto podmínek aplikace, zejména může jít o smlouvu o poskytování prémiových služeb;
 • prémiová služba představuje neomezené užívání obsahu a funkcí mobilní aplikace, které jsou přímo vymezeny v mobilní aplikaci, a kterou získá uživatel jejím zakoupením v mobilní aplikaci;
 • základní služba představuje omezené užívání obsahu a funkcí mobilní aplikace, které jsou vymezeny přímo v mobilní aplikaci, určená pro všechny uživatele mobilní aplikace;
 • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Tyto podmínky aplikace upravují podmínky používání mobilní aplikace. Podmínkou pro používání mobilní aplikace je přijetí a dodržování těchto podmínek aplikace.
  • Pro užívání mobilní aplikace je třeba si mobilní aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store (dle operačního systému vašeho mobilního zařízení) a instalovat ji ve vašem mobilním zařízení. Upozorňujeme, že podmínkou pro využívání mobilní aplikace je přístup k internetu. Plně odpovídáte za volbu poskytovatele internetu; v případě nevhodného připojení neodpovídáme za ztíženou možnost užívání mobilní aplikace. Mobilní aplikaci můžete odinstalovat, a to způsobem stanoveným operačním systémem vašeho mobilního zařízení.
  • V mobilní aplikaci vám přinášíme denní zpravodajství ze světa fotbalu, zejména, nikoliv výlučně, aktuální články, výsledky fotbalových utkání, rozhovory s hráči, tabulky fotbalových soutěží a rozpisy televizních utkání.
  • V mobilní aplikace vám nabízíme dvě verze jejího užívání. Používání mobilní aplikace v její základní verzi, která nabízí pouze základní služby (tj. bez objednání prémiových služeb), je bezplatné (dále jen „základní verze“). Používání mobilní aplikace v její prémiové verzi, která nabízí prémiové služby, je zpoplatněno (dále jen „prémiová verze“).
  • Náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory si hradíte sami.
  • Náš právní poměr se řídí především následujícími dokumenty:
 • těmito podmínkami aplikace, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými v mobilní aplikaci;

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • občanským zákoníkem;
 • zákonem o ochraně spotřebitele (pouze pokud jste spotřebitelem).
  • Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.
  • Užíváním mobilní aplikace vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami aplikace.
  • V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek aplikace neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Pokud bude mobilní aplikace z důvodu technické chyby nedostupná nebo bude jinak omezeno její fungování, kontaktujte nás a my se pokusíme situaci vyřešit co nejdříve a k vaší spokojenosti.

 

 

 • Znění podmínek aplikace jsme oprávněni jednostranně změnit a doplňovat. V takovém případě budete o změně či doplnění podmínek aplikace informováni prostřednictvím e‑mailu alespoň 15 dní před nabytím účinnosti změn či doplnění podmínek aplikace. Pokud se změnou či doplněním podmínek aplikace nesouhlasíte, informujte nás o tom prostřednictvím e-mailu, a to dříve, než změna či doplnění podmínek aplikace nabude účinnosti. Pokud využijete svého práva dle předchozí věty, bude se náš vzájemný vztah nadále řídit původním zněním podmínek aplikace. Aktuální znění podmínek aplikace je vždy k dispozici v mobilní aplikaci.

 

 1. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE V ZÁKLADNÍ VERZI
  • Mobilní aplikace vám v základní verzi umožňuje pouze omezený přístup k obsahu a funkcím mobilní aplikace, tj. základní služby. Konkrétní rozsah základních služeb bude uveden vždy v mobilní aplikaci.
  • Vezměte na vědomí, že vzhledem k tomu, že základní služby vám v základní verzi poskytujeme bezplatně, nemáte práva z vadného plnění dle občanského zákoníku ve vztahu k naší společnosti.
  • Vezměte na vědomí, že užívání mobilní aplikace můžete kdykoliv zrušit, a to jejím odinstalováním mobilní aplikace způsobem stanoveným operačním systémem vašeho mobilního zařízení.

 

 1. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE V PRÉMIOVÉ VERZI
  • V mobilní aplikaci si můžete zakoupit rovněž prémiové služby. Zakoupením prémiové služby získáte neomezený přístup k obsahu a funkcím mobilní aplikace. Konkrétní rozsah prémiových služeb bude uveden vždy v mobilní aplikaci.
  • Prémiová verze mobilní aplikace funguje na principu opakovaného ročního předplatného. Po provedení platby za prémiové služby podle pokynů uvedených v mobilní aplikace budete požádáni o autorizaci nastavení platby. Poté bude platba ve stejné výši probíhat v ročním intervalu bez nutnosti zadávání dalších údajů z vaší strany. Pokud budete chtít opakované platby předplatného ukončit, můžete nás o tom informovat prostřednictvím našeho kontaktního e‑mailu; přijetí vašeho požadavku neprodleně potvrdíme. Platba za další roční předplatné se vám již strhávat nebude. V případě, že po ukončení předplatného budete mít zájem o jeho znovuobnovení, je nutné provést novou autorizaci.
  • Prémiová verze mobilní aplikace vám bude po zaplacení požadované roční částky předplatného aktivována nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí této částky na náš bankovní účet.
  • Smlouva o poskytování prémiových služeb je uzavřena okamžikem uhrazení ceny ročního předplatného za prémiové služby. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Vezměte, prosím, na vědomí, že odinstalováním mobilní aplikace dojde k zániku smlouvy o poskytování prémiových služeb. K zániku smlouvy o poskytování prémiových služeb dochází rovněž na základě vašeho oznámení o záměru ukončit opakované platby předplatného v souladu s odstavcem 3.2. podmínek aplikace, a to vždy k poslednímu dni ročního období, na které máte užívání prémiové verze předplaceno. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud mobilní aplikaci odinstalujete (z jakéhokoliv důvodu) nebo pokud ukončíte předplatné v souladu s odstavcem 3.2. podmínek aplikace, nemáte právo na vrácení ceny prémiových služeb ani její poměrné části.
  • Cenu prémiových služeb můžete uhradit bezhotovostně přímo v mobilní aplikaci. Cena prémiových služeb je splatná v bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o poskytování prémiových služeb. Váš závazek uhradit cenu prémiových služeb je splněn okamžikem připsání částky na náš bankovní účet. Souhlasem s těmito podmínkami aplikace nám udělujete souhlas s vystavením faktury elektronickou formou.
  • Vezměte, prosíme, na vědomí, že souhlasem s těmito podmínkami aplikace výslovně souhlasíte s poskytnutím prémiových služeb před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. Udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, pokud vám prémiové služby již byly aktivovány.

Pokud nechcete výše uvedený souhlas udělit, kontaktujte nás. V takovém případě vám budou prémiové služby poskytnuty až po uplynutí 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud odstoupíte od smlouvy, s jejímž plněním jsme již začali, máme v souladu s § 1834 občanského zákoníku právo na poměrnou část sjednané ceny za prémiové služby poskytnuté do okamžiku vašeho odstoupení od smlouvy.

 • Poskytnuté prémiové služby máte právo reklamovat zejména z důvodů, že (i) neodpovídají smlouvě, (ii) neodpovídají popisu v mobilní aplikaci, (iii) netrvají po dohodnutou dobu, (iv) nebyly poskytnuty v dohodnutém termínu. O vadě poskytnutých prémiových služeb nás co nejdříve informujte prostřednictvím našich kontaktních údajů, nejpozději pak do 6 měsíců od jejich poskytnutí. Pokud vada prémiových služeb spočívá v tom, že vám nebyly aktivovány, prémiové služby vám bez zbytečného odkladu aktivujeme. V ostatních případech reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů, pokud se nedohodneme jinak. Pokud bude reklamace shledána oprávněnou, máte právo zejména na poskytnutí náhradních prémiových služeb, dodatečné poskytnutí prémiových služeb, na slevu z ceny prémiových služeb, v případě podstatného porušení smlouvy z naší strany pak na odstoupení od smlouvy. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste vadu sami způsobili.

 

 1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
  • Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu nebo prostřednictvím mobilní aplikace.
  • Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se našich služeb, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE
  • Obsah mobilní aplikace umístěný v mobilní aplikaci je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah naší společnosti a třetích osob nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele příslušných práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných v mobilní aplikaci.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 • Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do mobilní aplikace nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání mobilní aplikace nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání mobilní aplikace dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup do mobilní aplikace, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy v mobilní aplikaci může dojít k opuštění mobilní aplikace a k přesměrování do aplikací nebo na webové stránky třetích subjektů.

 

 

Tyto podmínky aplikace jsou platné a účinné od 1. 4. 2021